صفحه 1
استاندارد

نمایش توپ طلا به روی صحنه رفت.

: محمد کرمی
: حمیدرضاباباخانی، پاربی زاریانس، نسترن خزایی، رامین صبوری، نگاراسرافیلی، آرمان کرشیوز قاضیانی، حمیدرضاحیدری، رضاامیری، یاسمن ملکی
افرادی در کنار هم در سدد دوری از حقیقت هستند.

ادامه مطلب ←