صفحه 1
استاندارد

نمایش طبخِ طبّاخِ مطبخ به روی صحنه رفت.

: علی بیگدلی
: (به ترتیب حروف الفبا) محسن ابوطالب، نگین احمدخانی، آسمان احمدی، سانیا بختیاری،آرتین جلیلی، سارا داننده، عارفه دشت پیما، مهدا دشت پیما، درسا شیرخانی، بهار صادقی، آتنا نیکنام، حمیدرضا یداللهی
در آشپزخانه ضحاک چه می گذرد؟

ادامه مطلب ←