صفحه 1
استاندارد

نمایش تصعید به روی صحنه رفت.

: محمد صاحبی
: (بازی‌دهندگان) آوا عقدایی، مهگل صابری، مهنوش نراقی
شخصیت نمایش به دنبال یافتن چیزی درون بدن انسان است.در این روند یافتن، مواجه شخص با فضای پیرامون و تغییراتی که به واسطه ی اعمال او شکل میگیرد، فضای کلی داستان را میسازد.

ادامه مطلب ←