صفحه 1
استاندارد

نمایش تا اون به روی صحنه رفت.


: هادی حوری
: هلیا میرهادی
: علی روانبد

: (به ترتیب حروف الفبا) هژیر سام احمدی، شیما پروهان، شیوا ترابی، سعید جاودان، علی رجایی، بهروز سروعلیشاهی، محمد مهدی کیان، عیسی محمدی، علیرضا موسوی، آیلار نو شهری، نساء یوسفی، ریحانه ادراکی، میثم پاکدامن، فاطمه حاجی حسنی، دیاکو حسامی، هلیا حمیدی، مریم شایسته، نگار شهبازی، مجید صد خسروی، مهدی مرتضوی

: مهلا قدوسی
: زهره صمغ آبادی

: احسان زارع، پریسا کامیاب
: علی روانبد، احسان زارع
: عباس عبدالعلی زاده
: محمد لهاک

خلاصه نمایش: در لانه موشها اتفاقی  افتاده. ترس و وحشت به جان موشها رخنه کرده. آنها معتقدند این اتفاق از طاعون هم بدتر  است. هرج و مرج به وجود آمده فرصتی ست برای  انتقام و طرح توطئه. هیچکس به درستی نمیداند چه چیزی در انتظارشان است. اما همه به نوعی در فکر سوءاستفاده از وضعیت به وجود آمده اند.
آیا آگاهی باعث نابودی  ست؟
در  جهان تاریکِ موشها، هرچیزی با وحشتِ مرگ همراه است.