صفحه 1
استاندارد

نمایش خفتگان چشم باز به روی صحنه میرود.

: جواد انصافی
: جواد انصافی، امیرپارسی، احمد آهسته، محمدرضا قربانی، حمید ریوف تبار، امیر حسین انصافی، امیرمحمد انصافی

نوازندگان
: حسن مصطفی پور
: احسان سامانی منش

: فروغ یزدان
: علی یدالهی
: سمیرا انصافی