صفحه 1
استاندارد

نمایش سفر شمال به روی صحنه رفت.

: مجید قربانی
: سپیده دشتی، نیما مهدی اوغلی، سید هادی هاشمی، احمد استیری، عباس محمدی، حدیث عباسی، سونیا نکویی، محمد عرفان عطایی

: مجید قربانی
: مائده عبدلی
: احمد استیری
: امیرحسین آشورون
: امیرحسین آشورون
: احمد استیری، مائده عبدلی
: رویا خیری

داستان چند جوان را که برای تفریح به شمال کشور رفته اندروایت میکند که با اتفاقی هولناک روابط آنها دچار چالش جدید میشود.