صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی هفت شاهانه به روی صحنه رفت.

: علی بهروز نسب
: سامان قلیچ خانی
: (نقش خوانان) فتح الله طاهری، رضا پارسا کیان، محمد رشیدی، پیوند ملکیان، مهشید زبردست، یاسمن جعفریان، الهه موچانی، ملیحه رحمانی، نیلوفر کوشامهر، ارغوان بنیادیان، صبا جعفری، سامان قلیچ خانی
: احمد کیانی

ادامه مطلب ←