صفحه 1
استاندارد

نمایش نگهبانان تاج محل

همایون و بابر نگهبانان تاج محل هستند. آن دو در طول انجام وظیفه خود درگیر موضوعی می‌شوند که چالش بزرگی به همراه دارد. آیا می‌توان زیبایی رو کشت؟ مسئله این است.

: راجیو جوزف
: عارفه بهرامی
: کاظم نظری
: خسرو بامداد، علیرضا زرگوشیان

ادامه مطلب ←