صفحه 1
استاندارد

نمایش پپ به روی صحنه رفت.

: اسماعیل کمالی دهقان
: سعید آقاخانی، صدرالله آقاخانی، اسماعیل کمالی دهقان، محمد حسن کمالی

یک پدر و پسر با یکدیگر حرف می‌زنند.
: صبا پیریایی
: آرش رفیعی