صفحه 1
استاندارد

نمایش هچل به روی صحنه رفت.

: معین قوی
: (محمد) شهاب قوی، اسما ترابی، امیر پیشجو
«هچل» روایت این روزهای من و تو و ماست. روایت گرفتاری های کوچک اما بزرگ و اساسی. روایت مواجهه ی صادقانه با خود.

ادامه مطلب ←