صفحه 1
استاندارد

نمایش جاده به روی صحنه رفت.

: مجید برومند
: (به ترتیب ورود به صحنه) محمدعلی بهداد، نگار عابدین، ماندانا افشار، پریا گلمحمدی، افشین بیگ پور، ترانه عرفان فر، فرنوش قره کولچیان، کیمیا عباس نژاد، و مجید برومند
دو اپیزود در مورد اعتیاد و مهاجرت جوانان و عاشقانه ای برای علی و راحله

ادامه مطلب ←