صفحه 1
استاندارد

نمایش دریم لند به روی صحنه رفت.

: مرتضا جلیلی دوست
: المیرا آشفته، مصطفا امیری، آوا تدین، متین حبیبیان، اسماعیل خزائی، آرش رفیعی، سپهر طهرانچی، رضا مداح، صبا نجاتی
چاپلین از خواب بیدار می شود و متوجه می شود در زندان است…

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش دریم لند به روی صحنه رفت.

: مرتضا جلیلی دوست
: المیرا آشفته، مصطفا امیری، آوا تدین، متین حبیبیان، اسماعیل خزائی، آرش رفیعی، سپهر طهرانچی، رضا مداح، صبا نجاتی
ولگرد (چاپلین) از خواب بیدار می شود و خودش را در محیطی محصور به همراه تعدادی از افراد دیگر می یابد. همه بسیار خوشحال هستند. اما این خوشحالی برای ولگرد به زودی پایان می یابد. معشوقه چاپلین اعدام می شود…

ادامه مطلب ←