صفحه 1
استاندارد

نمایش ۶۱ هجری ۹۸ شمسی به روی صحنه رفت.

: صادق سلیمانی
: محمدامین زاده، صادق سلیمانی، امیدعباس زاده، هادی قربانی، ترگل شایسته، محیاترابی، زهرامحمدی
: محمد امین زاده

: مسعودبهلولی
: آرش بهلولی، سید علی خلیلی
: مهران قربانپور
: امیدعباس زاده