صفحه 1
استاندارد

نمایش متران پاژ به روی صحنه رفت.

: بابک بیگوند
: (به ترتیب الفبا) سعید اردشیری، علی برقبانی، مجید تیزرو، آرزو خداکرمی، غزاله علیزاده، سینا مافی، امید اشکانی
وقتی که شخصی را تحت فشار روحی و روانی قرار میدهید . در ذهن او چه میگذرد ؟

ادامه مطلب ←