صفحه 1
استاندارد

اجراخوانی ملکه زیبایی لی نین به روی صحنه رفت.

 
: مارتین مک دونا
: حمید احیا
: عرفان اشرفی
: سحر دستخوش، هنگامه رضایی، امیرحسین ادیم، عرفان اشرفی
: امیرحسین ادیم

: میترا طره
: میلاد الهی
: الهه رضایی
: ابوالفضل جمیلی
: شایان نورعلیرضایی
: سجاد داغستانی

اون میتونه هرکسی رو اگه دیوونه‌م نباشه دیوونه کنه.