صفحه 1
استاندارد

نمایش به هوای پاک پرید به روی صحنه رفت.

: امیرحسین بریمانی
: نیما شکیبایی، علی عرفانی، امیرحسین بریمانی
آقای حسین‌پور یک روز از خواب بلند شده و متوجه می‌شود اندازه اش کوچک شده است. او حتی برای راه رفتن روی فرش نیز به مشکل می‌خورد و پرز فرش تا زانوی او می رسد.

ادامه مطلب ←