صفحه 1
استاندارد

نمایش ناحَملِط به روی صحنه رفت.

: مسعود صفری
: منا بارانی، سعید عابدی، ساجد اندرون، امیرحسین زورقی، امیرحسین خطیبیان

«نا حملط» هملتی است که در برابر هملت بودن یا هملت شدن مقاومت می‌کند .

ادامه مطلب ←