صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی افرا؛ یا روز می گذرد به روی صحنه رفت.

افرا سزاوار معلم مدرسه‌ای واقع در محله‌ی دردار زیرتاقی است که به علت فقر و شرایط نامساعد مالی مجبور می شود که پیشنهاد شغلی خانم شازده، قبول معلم سرخونگی پسرش را بپذیرد.