صفحه 1
استاندارد

نمایش وامانده تهران به روی صحنه رفت.

: علی شعایی، محمد آزادفرد
: حامد رحیمی نصر
: حسن اسدی

: امیرحسین صالحی
: جهانگیر رها
: سید احمد نگهبان
: مهدی امینی و سبحان فتحی
: حمیدرضا طالبی
: سمیرا قاسمی
: مهدی رایگانی
: محمد دانشور

– بر اساس داستان «انفجار بزرگ» اثر جاودانه‌ی هوشنگ گلشیری

– پنجشنبه و جمعه هر هفته در بهمن و اسفند ماه، ضیافتی با «یک فنجان چایِ مونولوگ پهلو» به ساعت ۱۹:۳۰ در «کافه تریا» خانه نمایش مهرگان برگزار می شود.

اعلامیه رقص دوجوان در فضای مجازی، “صفت الله خان” را از راه دور و درازی به مکانِ مقرر می کشاند و چون پیرمرد درمی‌یابد رقص را نشانی نیست، از آنچه بر باد رفته‌یِ روزگار است، شِکوه آغاز می کند…!