صفحه 1
استاندارد

نمایش ژن مادربزرگ به روی صحنه رفت.

: عاطفه شوقی
: سام پرنون، امیرعباس پورعلی، محمد صادقی، معصومه فیلو، ثمین ناظمی، مبینا ناظمی، ملیکا ناظمی مبین نصرتی
ماجرای یک دختر و یک پسر که ژن هموفیلی را از مادربزرگ خود به ارث برده اند، از زبان شیرین کودکان بیان کرده ایم.

ادامه مطلب ←