صفحه 1
استاندارد

نمایش بیله دیگ بیله به روی صحنه رفت.

: داوود فتعلی بیگی
: منیژه داوری
: امیرحسین انصافی محسن قصری امیرمحمد انصافی الهه پورجمشید

(به ترتیب ورود به صحنه)امیر حسین انصافی، محسن قصری، امیر محمد انصافی، کوروش رخشنده پی، الهه پور جمشید، آساره هداوند، و امیر پارسی

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش خفتگان چشم باز به روی صحنه میرود.

: جواد انصافی
: جواد انصافی، امیرپارسی، احمد آهسته، محمدرضا قربانی، حمید ریوف تبار، امیر حسین انصافی، امیرمحمد انصافی

نوازندگان
: حسن مصطفی پور
: احسان سامانی منش

: فروغ یزدان
: علی یدالهی
: سمیرا انصافی