صفحه 1
استاندارد

نمایش من تاجی ام

نسبم از رگ و ریشه قاجار است، پدر خدا بیامرزم حسن خان، خزانه دار شاه شهید بود. صاحب منسبی‌اش از ایستایی تاج کیانی بر کله سلطان بود و این عین بدبختی است که حیات آدمی بسته به آن تخم و ترکه شوم باشدکه در گودی خالی از چشم مردم تخت شاهی گذاردند. حال سال ها گذشته و من در آفتاب تند تابستان روبه هِرِّه، روی صندوقچه پوسیده نشسته‌ام و ببری را نوازش می کنم.
: محمد زعفرانی
: ‏راضیه بهرامی، ‏مهسا دامرودی، ‏ستاره الله دادی، ‏عاطفه ظفری
: کافه خونه، گروه هنری روژمان

ادامه مطلب ←