صفحه 1
استاندارد

نمایش زوگزوانگ به روی صحنه رفت.

: امیرمحمد مهاجری
: امیرمحمد مهاجری
زندگی مثل شطرنجه،تو مجازی هر تصمیمی بگیری ،اما تصمیم های تو منوط بر حرکت طرف مقابله که طرف مقابل توی زندگی همون سرنوشته

ادامه مطلب ←