صفحه 1
استاندارد

نمایش ۳/۱۴ به روی صحنه رفت.

: امیرموسی کاظمی
: (به ترتیب ورود) حسین کشفی اصل، مینا شجاعیان، سوده ازقندی، پانته آ مهدی نیا

دختر که باشی، مشتری های بیشتری داری… می دونی، مردم کنجکاون…

ادامه مطلب ←