صفحه 1
استاندارد

نمایش سلول شماره چند به روی صحنه رفت.

: آرزو تهرانی
: امیر علی رادان، سینا اراسته پور، سینا باقری، مهدی ملک، محمد حسین صحت مند، نازنین هاشمی، آرزو تهرانی، ماهان خوشای، علیرضا شایانی، سپیده دهقان
زندانی شدن چهار نفر در زندانی که معلوم نیست آنجا را چه کسانی اداره میکنند….

ادامه مطلب ←