صفحه 1
استاندارد

نمایش دادگاه ویژه به روی صحنه رفت.

: محمد طیب طاهر
: محمد طیب طاهر، حامد توکلی، نیلوفر عباسی، نوید امیدی اصل، امیر فاضل، پویا صفری، امیرحسین قضوی، سارا توسلی، مهسان عطایی، پوریا عباسپور، حسن طهماسیان، محسن اسلامی
لاریسا و سنیا پاداپلیوکف جهت تماشای نمایش دادگاه ویژه به تئاتر میروند بی خبر از اینکه سنیا در این دادگاه به اجبار متهم شناخته می شود و محاکمه می شود…

ادامه مطلب ←