صفحه 1
استاندارد

اپرای عروسکی حافظ

: بهروز غریب پور

: امیر پورخلجی

: ارکستر فیلارمونیک روسه بلغارستان
: علی پاکدست، مریم اقبالی، علی ابوالخیریان، قاسم رحمتی
ادامه مطلب ←