صفحه 1
استاندارد

نمایش گوسفندان! به روی صحنه رفت.

: میلاد کرباسی
: مهسا آذری، کوروس افشار، حسام باریکانی، امید بیگی، پارسا جوهری‌فرد، محمدامین رزم‌گیر، یاسمن رضازاده، امین سلطان‌لو، ماریا صحرایی، هانیه صفایی، صدف صفری، لومیر عطار، پویا فراهانی، زهرا کزازی، آذر کشازرع، ندا مرادیان، مائده منزوی، مبینا معظمی، شایان معماری، نگین وکیلی
زمانی، مکانی، گروهی، سودای اجرای نمایشی را در سر می پروراندند.

ادامه مطلب ←