صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی کوروش به روی صحنه رفت.

: پری صابری
: صادق بهادری
: سامان ارسطو، آرام نیک بین، نازآفرین فرجی، دامون ابراهیمی، آوا وفاه خواه، پوریا خشابی زاده، آزاده ادیبی، هدیه فروغ، مجید قهرمانی، ایمان دیبایی، حمیدرضا تاجیک، شیوا کریمی، حمیدرضا قدیانی، فرهاد امیری، فاطمه قریب

: مرضیه قادری

 

استاندارد

اجراخوانی کوروش بزرگ به روی صحنه رفت.

: پری صابری
: صادق بهادری
: (نقش‌خوانان) مقداد کامیاب اسلامی، آرام نیکبین، نازآفرین فرجی، دامون ابراهیمی، آوا وفا خواه، پوریا خشابی زاده، آزاده ادیبی، هدیه فروغ، مجید قهرمانی، ایمان دیبایی، شیوا کریمی، حمیدرضا قدیانی، فرهاد امیری، مبینا احمدی
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی مرد فیل نما به روی صحنه رفت.

: برنارد پامرنس
: احسان کرم ویسی
: کوروش بهادری
: دامون ابراهیمی، پوریاخشابی زاده، حمیدرضاقدیانی، ایمان دیبایی، نسیم سیاوشانی، آزاده ادیبی، سارا اشتری، خشایارشکرانی، نگارمحمدی، فاطمه غریب، نیلوفر شاه محمدی، فرزاد حسن خان پور
: احمد کیانی