صفحه 1
استاندارد

نمایش ژنرال به روی صحنه رفت.

: منوچهر عبدی
: منوچهر عبدی، محمد رحمتی، شاهو قاسمی، محمدرضا حسینی کرم، رستا خلجی، سروش محمدی، علی کریم آبادی، ایمان محبوبی کیا، نسیم هروی
هر کسی دستور جنگ میده آدم سالمی نیست.

ادامه مطلب ←