صفحه 1
استاندارد

نمایش دیسکانکت به روی صحنه رفت.

: محمدرضا ستاری
: (به ترتیب ورود به صحنه)سعید داوودی، حسن علیزاده، سام رایان، طاهره قلی پور، عباس امن نژاد، داوود پیراسته، عدنان جورابلی، رضوان احمدی، زینب مقدم، محمد اسماعیلی، بهاره امینی، فاطمه رحیمی
۱۲ فرشته از دنیای خود می گویند.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش دیسکانت

: محمدرضا ستاری
: (به ترتیب ورود به صحنه)سعید داوودی، حسن علیزاده، سام رایان، طاهره قلی پور، عباس امن نژاد، داوود پیراسته، عدنان جورابلی، رضوان احمدی، زینب مقدم، محمد اسماعیلی، بهاره امینی، فاطمه رحیمی
: گروه Red8

۱۲ فرشته از دنیای خود می گویند.

ادامه مطلب ←