صفحه 1
استاندارد

نمایش خنکای ختم خاطره به روی صحنه رفت.

: پوریا جلال وندی
: (به ترتیب ورود به صحنه) علیرضا زنده دل، بهار ودادی، پوریا جلال وندی، آوا ولدیان، فاروق محمدی، الهام غریب، مجید اقبالی، مهسا انصاری، علی دبستانی، یاسمن حسینی

ادامه مطلب ←