صفحه 1
استاندارد

نمایش خاندان چن چی به روی صحنه رفت.

: امین سعدی
: علی کشوری، میثم جهانگیری، آرام نیک بین، نسیم ایمانی، محمد محمد زاده، شبیر رامتین، مصطفی برات‌پور، بهروزصیامی، نیما منصوری،رامک نوروزی،  علی کاشمری، رزا ارجمندی
کنت چن چی در پی جنایتهای خود، دست به اقدامات جدید می‌زند.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش خاندان چن چی

کنت چن چی در پی جنایتهای خود، دست به اقدامات جدید می‌زند.

: آنتونن آرتو، پرسی بیشی شلی
: بهزاد قادری، شهرام نراقی
: امین سعدی
: علی کشوری، میثم جهانگیری، آرام نیک بین، نسیم ایمانی، محمد محمد زاده، شبیر رامتین، مصطفی برات‌پور، بهروزصیامی، نیما منصوری، رامک نوروزی، علی کاشمری، رزا ارجمندی
: امین سعدی
بر اساس متنهای آنتونن آرتو و پرسی بیشی شلی

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش خاندان چن چی

 

: آنتونن آرتو، پرسی بیشی شلی
: بهزاد قادری، شهرام نراقی
: امین سعدی
: علی کشوری، میثم جهانگیری، آرام نیک بین، نسیم ایمانی، محمد محمد زاده، شبیر رامتین، مصطفی برات‌پور، بهروزصیامی، نیما منصوری، رامک نوروزی، علی کاشمری، رزا ارجمندی

ادامه مطلب ←