کانال تلگرام تئاتر

کانال تئاتر شهر

https://t.me/teatreshahr

 

کانال تئاتری ها

 

کانال رسمی مرکز تئاتر مولوی:

https://t.me/molavitheatre

 

کانال کانون تئاتر دانشگاه اصفهان

https://telegram.me/ui_theatre

کانال تئاتر اصفهان:

https://telegram.me/teatrihair

کانال تلگرام تئاتر گیلان :

https://telegram.me/teatrihair

کانال تئاتر شهر تبریز  کانال تئاتر رشت

لینک  جوین گروه تئاترهار تهران ، ادرس کانال تلگرام تیاترمشهد ، لینک عضویت کانال تئاتر

 

بازیگری یکی ازعناصرمهم هنرهای نمایشی میباشد.یک بازیگر خوب کسی که میتواند فکرایده واندیشه نویسنده وکارگردان ودیگرعوامل

راباتالیفات خود. ارتباط مناسبی را بامخاطب ایجاد کند.پس برای رسیدن به ان باید اول به ان چیزی که می گویی باور نسبی داشته باشی وان رادرک کرده باشی.

 

کانال تئاتر طنز

 

کانال تلگرام آموزش تئاتر

کانال تلگرامی نمایشنامه

کانال تلگرامی تئاترها

لینک گروه تلگرام تئاتر

کانال تلگرام نمایشنامه خارجی

کانال تلگرام نمایشنامه طنز

کانال تلگرامی جذب بازیگر

 

دیدگاهتان را بنویسید