صفحه 1
استاندارد

نمایش چنگار به روی صحنه رفت.

: علی بیگدلی
: (به ترتیب حروف الفبا) آیدا باروط کوب، آتنا خان پناه، مائده صادقی، کیمیا ولایی
چهار بخش از وجود عصمت با نامشان که در کودکی جامانده سخن می گویند تا اینکه به چنگار می رسند.

ادامه مطلب ←