صفحه 1
استاندارد

نمایش دیسکانت

: محمدرضا ستاری
: (به ترتیب ورود به صحنه)سعید داوودی، حسن علیزاده، سام رایان، طاهره قلی پور، عباس امن نژاد، داوود پیراسته، عدنان جورابلی، رضوان احمدی، زینب مقدم، محمد اسماعیلی، بهاره امینی، فاطمه رحیمی
: گروه Red8

۱۲ فرشته از دنیای خود می گویند.

ادامه مطلب ←