صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش اعتراف در آدمستان و همدستان قتل اریکس

اریکس از اصلاح جامعه ملول گشته و راه را در اصلاح خود می یابد. پس جدال درونی او برای یافتن حقیقت آغاز می شود. قلب و مغز او در تردید و چالش برای رقم زدن انقلاب درونی، رویدادهای داستان را رقم می زنند.

: محسن سپاسی
: ناصر عظیمی، امیرعلی خبازیان، محسن سپاسی، مجید کریمی
: مجید کریمی، آیت رضازاده

ادامه مطلب ←