صفحه 1
استاندارد

نمایش سه کیلو ۲۵۰ گرم به روی صحنه رفت.

: مهدی زندیه
: محسن نجارحسینی
: (به ترتیب ورود به صحنه) محمد نادری، مرتضی حسینی، نسا یوسفی، پانته آ مهدی نیا، مهتاب وجدانی، امیرحسین آقایی، هادی شیخ الاسلامی
این دویست و پنجاه گرم اش، زندگیمونو تکون می ده به خدا.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش سه کیلو ۲۵۰ گرم

این دویست و پنجاه گرم اش، زندگیمونو تکون می ده به خدا.

 

: مهدی زندیه
: محسن نجارحسینی
: (به ترتیب ورود به صحنه) محمد نادری، مرتضی حسینی، نسا یوسفی، پانته آ مهدی نیا، مهتاب وجدانی، امیرحسین آقایی، هادی شیخ الاسلامی
: محسن نجارحسینی

ادامه مطلب ←