صفحه 1
استاندارد

نمایش اعتراف در آدمستان و همدستان قتل اریکس به روی صحنه رفت.


: محسن سپاسی
: ناصر عظیمی، امیرعلی خبازیان، محسن سپاسی، مجید کریمی و نیلوفر
اریکس از اصلاح جامعه ملول گشته و راه را در اصلاح خود می یابد. پس جدال درونی او برای یافتن حقیقت آغاز می شود. قلب و مغز او در تردید و چالش برای رقم زدن انقلاب درونی، رویدادهای داستان را رقم می زنند.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش اعتراف در آدمستان و همدستان قتل اریکس

اریکس از اصلاح جامعه ملول گشته و راه را در اصلاح خود می یابد. پس جدال درونی او برای یافتن حقیقت آغاز می شود. قلب و مغز او در تردید و چالش برای رقم زدن انقلاب درونی، رویدادهای داستان را رقم می زنند.

: محسن سپاسی
: ناصر عظیمی، امیرعلی خبازیان، محسن سپاسی، مجید کریمی
: مجید کریمی، آیت رضازاده

ادامه مطلب ←