صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش خفتگان چشم باز به روی صحنه میرود.

: جواد انصافی
: جواد انصافی، امیرپارسی، احمد آهسته، محمدرضا قربانی، حمید ریوف تبار، امیر حسین انصافی، امیرمحمد انصافی

نوازندگان
: حسن مصطفی پور
: احسان سامانی منش

: فروغ یزدان
: علی یدالهی
: سمیرا انصافی