صفحه 1
استاندارد

نمایش آن یگانه می کُشد… به روی صحنه رفت.

: مرضیه شاطرطوسی
: امیر ریاضی، غزل هاشمی، نرگس مهربان، پارسا صحرایی، علیرضا محمدی، محمدصادق سراندیب
دربازی کودکان مردن به معنی بی حرکت شدن است. او برای مدتی بی حرکت میخوابد… ما همین مقدار ناچیز درباره مرگ می دانیم. در حقیقت، مرگ نه نقطه ای مقابل زیبایی، بلکه بخشی از آن است_ درنگ مرگ به اذن زیبایی است_

ادامه مطلب ←