صفحه 1
استاندارد

نمایش ژوئیسانس به روی صحنه رفت.

: امیر باباشهابی
: فاطمه احمدی، کاظم موسوی، امیر شمش، امیر باباشهابی

شاعر که گریه نمی کنه فقط خودشو به مردن می زنه

: آرش آزادی
: امیرحسین هرمزی
: ملیکا هاشم خانی