صفحه 1
استاندارد

نمایش شاهباز سدره نشین به روی صحنه رفت.

: وجیهه کریمی هسنیجه
: حسن اسدی، جمال فوادیان، هوشنگ کاشیلو، مرتضی صباغ، هوشنگ عباسی، امیر محمد آتشی، علی ریاحی زاده، مهران نبی، کیاوش خدایی، محمد مهدی جورابلو، ناصر نصر
دیدار تیمور لنگ با خواجه حافظ شیرازی (تحلیل آثار حافظ)

ادامه مطلب ←