صفحه 1
استاندارد

نمایش از گوشه تبریز تا پرده های ترابزون به روی صحنه رفت.

: رضا رجایی
: (به ترتیب ورود به صحنه) رزیتا پورحسن، جواد ابوطالبی، احمد ظفرنمون، سمیرا محمدی، مهدیه ظفرمند و محمد کاظمی، کارمندان هتل: فرید صادق، امیر همتی
اتفاق، بصورتی اتفاقی از همان تابلوی نخست اتفاق افتاده است.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش از گوشه تبریز تا پرده های ترابزون

اتفاق، بصورتی اتفاقی از همان تابلوی نخست اتفاق افتاده است.

: رضا رجایی
: (به ترتیب ورود به صحنه) رزیتا پورحسن، جواد ابوطالبی، احمد ظفرنمون، سمیرا محمدی، مهدیه ظفرمند و محمد کاظمی، کارمندان هتل: فرید صادق، امیر همتی
: رضا رجایی

ادامه مطلب ←