صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

معنی دکوپاژ تئاتر ؟

دﮐﻮﭘﺎژ (Decoupage )

دﮐﻮﭘﺎژ ، ﺗﻘﻄﯿﻊ ﯾﺎ ﺑﺮش ﻓﻨﯽ ، ﯾﮑﯽ از وظایف ﺑﺴﯿﺎر مهم ﮐﺎرﮔﺮدان اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دورﺑﯿﻦ در ﺻﺤﻨﻪ ، ﻧﻮع ﻧﻮرﭘﺮدازی ، اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ، زاوﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ، ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ ، ﻧﻮع اﺗﺼﺎل نماها ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، هر ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد (هر ﺻﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ از دﯾﺎﻟﻮگها) و ﺑﺎﻗﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﺪن ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ (ﺳﻨﺎرﯾﻮ) ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ وظایف ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﯽ از وظایف ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﮔﺮدان ها ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هنگامی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ دهند، وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺧﻮد تهیه ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ها ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در هنگام ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﯽ فهمد ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روش اول ، هم ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮ اﺳﺖ و همﮐﺎراﻣﺪ ﺗﺮ

استاندارد

نمایش کمدی اکتشافات

نویسنده:  امید ‌طاهری
دراماتورژ:  علی صبوری
کارگردان:  حامد وکیلی
تهیه کننده:  حامد وکیلی
بازیگران:  علی صبوری، علی ‌اسدیان، تکتم ‌اخجوانی، پرویز ‌زیدی

با حضور:  آرش نوذری و حامد وکیلی گروه حرکت:  پرویز ‌زیدی، سینا رضاقلی، امیر جلالی، حمید کریمی، امیر حسین باقری، مهدی ‌بیرو، ابوالفضل حقیقی، سبحان بهرامی، حسین مکاری، حامد کشاورز، آرمین شفاعتی، محمد افشاری، ماهان تقی زاده، سام واژیر، سعید دایی، علیرضا صادقی، محمد ایزدی، محمد ‌باقر ‌عجملو، مهدی ‌ثباتی ‌حصاری حصاری، جلیل ‌موسوی ‌زاده، امیر ‌عرب

سرمایه گذار:  مهدی توفیق حق جانشین

تهیه کننده:  پرویز ‌زیدی

دستیار کارگردان و برنامه ریز:  علی ‌اسدیان

دستیار دوم کارگردان:

ساغر ‌بهنام مدیر اجرایی:  مریم ناظران

سرپرست گروه:  رحمت نوری

طراح حرکات:  پرویز ‌زیدی

دستیار طراح حرکات:  سینا رضا قلی

مدیر تولید:  مژگان کریمی

دستیار تولید:  سعید بسکابادی طراح صحنه:  میثم ‌نویریان دستیاران طراح صحنه:  ناصر کاشانی، سیده نجمه چلنگر، جلیل ‌موسوی ‌زاده، امیر ‌عرب، مهدی ‌ثباتی ‌حصاری حصاری مدیر صحنه و آکسسوار:  سیده نجمه چلنگر سرپرست ساخت دکور:  سید مصطفی طباطبایی نسب دستیاران اجرای دکور:  اسماعیل عباس زاده، مهدی ‌عابدی، هادی عابدی، سعید باغجری طراح نور:  امیرارسلان ‌خالویی، حمید باباخانی طراح لباس:  ماهرخ ‌سلیمانی ‌پور دستیار طراح لباس:  حمید بایرامی دستیار لباس:  ملیکا وطن دوست گروه اجرایی لباس:  رزیتا خانیان، مهین بایرامی، اعظم افخمی، ناهید غلامی، فهیمه شفقی طراح چهره پردازی:  امیرحسین ‌غفاری سرپرست چهره پردازی:  آتنا صالحیان مجریان گریم:  مژگان خیراندیش، سمیرا سجایایی عکاس و تصویر بردار:  جاوید ‌علیپور (پن استدیو) ساخت تیزر، موشن گرافیک، محتوای تبلیغاتی:  فرزام ‌شکاری، فرزین ‌شکاری لوگو تایپ:  آرمان صبوری عکاس صحنه:  فاطمه وطن خواه طراح پوستر و بروشور:  فرزین ‌شکاری نور و صدا:  علی ‌اقبالی، آمنه ‌میر، یگانه یغمائیان منشی صحنه:  یگانه یغمائیان جامه‌داران:  ملیکا وطن دوست، یگانه یغمائیان مدیر تدارکات:  جلیل ‌موسوی ‌زاده دستیاران تدارکات:  مهدی ‌ثباتی ‌حصاری حصاری، امیر ‌عرب

 

خلاصه: دریا سالار کریستوفر بار کلمبوس معروف به کریستف کلمب با کشتی معروف خودش سانتا ماریا به قصد کشف مسیر تازه ای به هند راهی اقیانوس شد.

استاندارد

نمایش گرگ بلابره ناقلا

نمایش موزیکال گرگ بلابره ناقلا
کاری ازشرکت خدماتی هنری هدهد هفت هنر
کارگردان : مریم عباسی
نویسنده تهیه کننده و مشاورکارگردان: اصغرلشگری

بازیگران: مریم عباسی، حس قادری ،خسروتوکلی نصب، الهام لشگری ،سمانه محمدیان ،فرزانه عباسی، حمیدنعمانی، امیدمهدوی، محمدجواد روشن، صباعزتی، علی پیرکاریز، شیماقندالی

طراح لباس: الهام لشگری
طراح پوستربروشور: محمدافشار
طراح نور: حسام انوشیروانی
منشی صحنه: صباعزتی
موسیقی: مهدی حسنی _ علیرضاقرائی
ضرب: رضاصاحب دادی
گریم : مریم عباسی
مدیرصحنه: محمدجواد روشن
امیدمهدوی
طراح وساخت دکور: داودسیدیان
رضاصاحب دادی

ساعت اجرا: ۱۰ صبح مخصوص مهدومدارس

۱۸ مخصوص عموم

روابط عمومی: دامون سلیمانی مستر تئاتر

محل اجرا : فکوری 45 – خیابان فراز – ابتدای فراز 1 – آمفی تئاتر مرکز تخصصی تئاتر کودک و نوجوان مشهد تماشاخانه استاد داود کیانیان

استاندارد

بیوگرافی حسن اکلیلی

بیوگرافی حسن اکلیلی:

بیوگرافی حسن اکلیلی

نام:حسن
نام خانوادگی:اکلیلی
ملیت:ایران
زمینه فعالیت:بازیگر، کمدین
تولد: ۱۳۳۲،اصفهان
سال‌های فعالیت: ۱۳۶۷ تاکنون


حسن اکلیلی بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. وی سال 1332 چشم به جهان گشود. از مهم‌ترین آثار حسن اکلیلی می‌توان به بازیگری در سریال پشت کوه‌های بلند، سریال آقای گرفتار و سریال هشت بهشت اشاره کرد.

او نخستین بار در سینما حضور یافته و سال 1367 در 35 سالگی در فیلم سلام سرزمین من به کارگردانی اکبر خامین بازی کرده است. گرچه موفقیت این اثر نسبت به آثار شاخص بعدیش مانند سریال پشت کوه‌های بلند، بیشتر نبود اما تجربه خوبی برای حسن اکلیلی محسوب می‌شود.

حسن اکلیلی در سال 1391 دوره‌ی پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند. ثر مهم حسن اکلیلی در این سال، بازیگری در سریال پشت کوه‌های بلند به کارگردانی امرالله احمدجو محسوب می‌شود.


بیوگرافی حسن اکلیلی

اقای اکلیلی توانست با بازی در سریال پشت کوه‌های بلند تجربه بازیگری موفقی برای خود رقم بزند و همکاری در کنار بازیگرانی نظیر محمود‌ پاک‌نیت، انوشیروان ارجمند، فردوس کاویانی و آتش تقی‌پور بر تجارب او افزود.

حسن اکلیلی علاوه‌بر بازیگر به‌عنوان کارگردان نیز در سینما و تلویزیون فعالیت داشته است. مهم‌ترین اثر وی در حرفه‌ی کارگردانی، سریال آقای گرفتار است.


فیلم شناسی حسن اکلیلی:
تلویزیونی:
۱۳۹۴ خاتون بازیگر
۱۳۹۱ پشت کوه‌های بلند
۱۳۹۰ پیک راستان
۱۳۸۷ دل خوش سیری چند
۱۳۸۵ خانه شش در
۱۳۸۳ یکی بود یکی نبود
۱۳۷۹ تفنگ سرپر
۱۳۷۹ قصهٔ شب یلدا
۱۳۷۸ آتش دل
۱۳۷۵ غفلت
۱۳۷۲ دخالتی
۱۳۷۰ آقای گرفتار (سری اول)
۱۳۶۸ هشت‌بهشت

سینمایی:
جنگجوی پیروز ۱۳۷۷
شما فرشته‌اید ۱۳۶۸
سلام سرزمین من ۱۳۶۷
هوای تازه ۱۳۶۵

استاندارد

بیوگرافی حسام نواب صفوی

بیوگرافی حسام نواب صفوی:

بیوگرافی حسام نواب صفوی

نام :حسام
نام خانوادگی :نواب صفوی
تاریخ تولد :1353/6/22
تحصیلات :کارشناسی بازیگری
محل تولد :تهران
تاهل :مجرد


حسام نواب صفوی بازیگر سینما در سال 1353 در تهران متولد شد.او تحصیلات دانشگاهی خود را ادامه داد و موفق به اخذ مدرک لیسانس حقوق شد. حسام نواب صفوی بزرگ شده محله میرداماد تهران است و در بیمارستان پارس به دنیا آمده…

وی دوران دبستان و راهنمایی را در مدرسه سلمان فارسی و در دبیرستان منتظری قلهک تحصیل کرد، در دانشگاه هنر و معماری، تئاتر خواندو لیسانسش را گرفت و سپس در دانشکده حقوق هم مشغول تحصیل شد…

از کودکی به پیانو علاقه داشت و به آموزش این ساز پرداخت، اما زمانی که می خواست به دانشگاه برود، کمی مردد بوده واحساس می کرد اگر موسیقی را به شکل آکادمیک ادامه بدهدموفق تر باشد، به همین دلیل به سمت تئاتر رفت.


بیوگرافی حسام نواب صفوی

نواب صفوی در طول سابقه هنری خود علاوه بر بازی در فیلم های سینمایی به ایفای نقش در سریال های تلویزیونی نیز پرداخته است که از جمله فعالیت های او می توان به فیلم های «اعتراض»، «نان و عشق وموتور هزار»، «اتانازی»، «عروس خوشقدم»، «سیزده گر به روی شیروانی» و «سودای پرواز» و سریال های «بازگشت به خانه»، «شن های کف رودخانه»، «کیف انگلیسی» و «روشن تر از تاریکی (داستان زندگی ملاصدرا)» اشاره کرد.

لازم به ذکر است نواب صفوی علاوه بر بازیگری نوازندگی را نیز تجربه کرده و دارای مدرک افتخاری نوازندگی پیانو می باشد.


فیلم شناسی حسام نواب صفوی:
سینمایی:
1395 زیر سقف دودی
1395 آس و پاس
1395 نهنگ عنبر 2
1393 منشی مخصوص من
1392 عملیات مهدکودک
1389 اخراجی ها 3
1388 عروسک
1387 تهران 1500
1387 وقتی همه خوابیم
1387 اخراجی ها 2
1386 کلاغ پر
1385 مهمان
1385 سوغات فرنگ
1384 ابراهیم خلیل الله
1383 عروس فراری
1383 سرود تولد
1383 ازدواج به سبک ایرانی
1382 سیزده گربه روی شیروانی
1382 شمعی در باد
1381 عروس خوش قدم
1380 اتانازی
1380 نان، عشق و موتور 1000
1378 اعتراض

تلویزیونی:
1394 معمای شاه
1389 تبریز در مه
1388 سال های مشروطه
1377 کیف انگلیسی
1375 بازگشت به خانه
1382 روشن تر از خاموشی