نمایش ببخشید شما ؟

: آرش محمدی
: اکرم جلیلوند، آرش محمدی، سپهر ادوای، محمدجواد علیائی، محدثه حسن نژاد، غزل خدابنده، فاطیما رجبی، سپیده زارعی
خیلی بده وقتی یادت رفته چی یادت رفته و فقط یادته که یه چیزی یادت نیست.

: امیرحسین بابایی
: اکرم جلیلوند
: علیرضا محمدی
: فاطمه درفشی، امیرحسین محمدی
: مهدی شیخی
: مهدی شیخی

خیلی بده وقتی یادت رفته چی یادت رفته و فقط یادته که یه چیزی یادت نیست.
  خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
  ۰۷ تا ۲۵ مهر
  ۱۸:۰۰
  ۵۰ دقیقه
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید