نمایش توبه به روی صحنه رفت.

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد.

دیدگاهتان را بنویسید