صفحه 1
استاندارد

نمایش مهمانسرای دو دنیا

 

مهمانسرای دو دنیا، همانطور که از اسمش پیداست، جایی بین دو دنیا در حال وقوع است.
هتلی مخصوص کسانی که نه آنقدر زنده‌ اند که بتوانند تن‌ شان را دنبال خود بکشند و زندگی کنند، نه آنقدر مرده‌ اند که کاری به کار دنیای زنده‌ ها نداشته باشند.
توی اغمان و دچار نوعی تعلیق تا تکلیفشان مشخص شود. و سوال اصلی اینجاست که:
چه کسی قرار است تکلیف ما را مشخص کند؟

ادامه مطلب ←